Algemene voorwaarden Gentle Incasso:

Art.1. Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gentle Incasso gedane offertes en tussen Gentle Incasso en opdrachtgever gesloten overeenkomsten als ook alle aan Gentle Incasso opgedragen en door laatstgenoemde aanvaarde werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, behoudens indien en voor zover Gentle Incasso met de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ook gelden deze algemene voorwaarden voor alle verbintenissen die voortvloeien tot nadien door beide partijen gesloten overeenkomsten.

In het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op door Gentle Incasso aanvaarde c.q. aan haar opgedragen werkzaamheden m.b.t. het incasseren van geldsommen (zowel minnelijk als gerechtelijk), alles in de ruimste zin van het woord.

Uitdrukkelijk wordt toepassing van de door opdrachtgever ingeroepen algemene- of inkoopvoorwaarden van de hand gewezen.

1.2

Een opdracht wordt door Gentle Incasso eerst geacht te zijn aanvaard na bevestiging van haar kant, hetzij schriftelijk, per fax of e-mail, dan wel bij het ontbreken daarvan, nadat Gentle Incasso met de opgedragen werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

Art.2. Individuele incasso opdracht

2.1

Onder ?individuele incasso opdracht? wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de opdracht om pogingen aan te wenden teneinde te geraken tot een buitengerechtelijke, en als dat noodzakelijk blijkt (en met goedkeuring van de opdrachtgever) gerechtelijke inning van de door debiteur aan de desbetreffende opdrachtgever verschuldigde geldsom, alles in de meest ruime zin van het woord.

Art.3 Duur van de individuele incasso opdracht

3.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt door de opdrachtgever iedere individuele incasso opdracht voor onbepaalde tijd aan Gentle Incasso verstrekt.

Art.4. Bureaukosten en kosten voor juridische begeleiding

4.1

Voor ieder door Gentle Incasso aanvaarde individuele incasso opdracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een eenmalige vergoeding verschuldigd, zijnde bureaukosten.

Deze is verschuldigd door de opdrachtgever ongeacht de aard en omvang van door Gentle Incasso te verrichten werkzaamheden en ongeacht het resultaat van deze werkzaamheden.

De hoogte van de bureaukosten wordt gerelateerd aan het financieel belang van de desbetreffende vordering en wordt nader omschreven in artikel 12.

4.2

Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, is Gentle Incasso

gerechtigd om kosten die zij maakt in het kader van aan haar verstrekte opdracht tengevolge van de noodzakelijke inschakeling van derden, zoals proces- en deurwaarderskosten, advocaat-en verhaalsinformatiekosten etc. aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3

Indien de opdrachtgever aan Gentle Incasso opdracht geeft tot het starten van een gerechtelijke procedure (daaronder begrepen arbitragezaken voor een geschillencommissie) is Gentle Incasso gerechtigd om aan opdrachtgever een bedrag aan juridische begeleidingskosten in rekening te brengen, dit ongeacht de omvang van de door de juristen te verrichten werkzaamheden en ongeacht de duur van de gerechtelijke procedure.

De hoogte hiervan wordt nader vastgesteld.

Art.5. Beloningen

5.1

Naast de in artikel 4 genoemde bureaukosten is de opdrachtgever, zowel bij gehele als gedeeltelijk incassering van de door de opdrachtgever ingediende geldsom, incassoprovisie verschuldigd, nader omschreven in artikel 12, ongeacht de omvang en de aard van de door Gentle Incasso verrichte werkzaamheden.

5.2

Worden door de debiteur de hoofdsom en de totale meegevorderde incassokosten voldaan, dan wordt de volledige hoofdsom aan de opdrachtgever uitgekeerd.

5.3

Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is van toepassing indien gehele dan wel gedeeltelijke betaling zijdens debiteur wordt ontvangen, hetzij door Gentle Incasso , hetzij door opdrachtgever, op een tijdstip gelegen na versturing van de eerste aanmaning door Gentle Incasso .

5.4

Iedere door of namens debiteur verrichte betaling strekt allereerst tot voldoening van de door de opdrachtgever aan Gentle Incasso verschuldigde bureaukosten, provisie, voorgeschoten kosten van derden etc.

5.5

Indien tijdens de uitvoering van de individuele incasso opdracht de kwestie wordt opgelost door teruggave van zaken e.d., is de in dit artikel bepaalde provisieregeling eveneens van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.6

Indien de debiteur door de opdrachtgever voor een bepaald gedeelte gecrediteerd wordt tijdens de individuele incasso opdracht, zal deze creditering gelden als een door debiteur aan opdrachtgever verrichte betaling.

Art.6. Beeindiging

6.1

De opdrachtgever heeft het recht om iedere opdracht (tussentijds) te annuleren. Indien dit gebeurt zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de opdrachtgever aan Gentle Incasso verschuldigd zijn het volledige m.b.t. desbetreffende opdracht overeengekomen tarief, en wel als ware de totale vordering, inclusief de aan debiteur in rekening gebrachte kosten voldaan.

Art.7. Gerechtelijke invordering

7.1

Indien buitengerechtelijke maatregelen geen betaling, dan wel gedeeltelijke betaling door debiteur oplevert, en de opdrachtgever Gentle Incasso om invordering langs gerechtelijke weg verzoekt, dan wel stilzwijgend instemt met gerechtelijke invordering, is Gentle Incasso gerechtigd de opdrachtgever daarvoor een door Gentle Incasso te bepalen bedrag aan voorschot en proceskosten in rekening te brengen. Met dit bedrag worden eventuele kosten in verband staande met de gerechtelijk invordering gefinancierd, en welk voorschot verrekend wordt bij de afhandeling van de desbetreffende individuele incasso opdracht.

7.2

Gentle Incasso begint pas met de gerechtelijke invordering op het moment dat het in lid 1 bedoelde voorschot is ontvangen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.3

Gerechtelijke invordering geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

7.4

De in artikelen 4 en 5 neergelegde beloningsregelingen zijn van overeenkomstige toepassing. Daarenboven heeft Gentle Incasso recht op het ten processe toegewezen salaris gemachtigde.

Art.8. Aansprakelijkheid en Reclame

8.1

Door Gentle Incasso wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die de opdrachtgever mocht lijden tengevolge van handelen en/of nalaten van haar medewerkers, of van door haar ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De door Gentle Incasso verschuldigde schadevergoeding zal niet meer bedragen dan de door desbetreffende verzekeraar dienaangaande gedaan c.q. te verrichten schade-uitkering.

8.2

Eventuele reclames m.b.t. de door Gentle Incasso verrichte werkzaamheden c.q. met bettrekking tot de door Gentle Incasso aan de opdrachtgever gepresenteerde declaraties en/of afrekeningen dienen te geschieden binnen een redelijke termijn, doch nimmer later dan 14 dagen, nadat de reden voor de desbetreffende klacht zich geopenbaard heeft. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de aangegeven periode te reclameren dan behoudt Gentle Incasso zich het recht voor deze klacht niet meer te accepteren c.q. een beroep op rechtsverwerping te doen.

Art.9. Betalingscondities

9.1

Indien Gentle Incasso de uitvoering van een individuele incasso opdracht volledig heeft gestaakt en haar einddeclaratie aan de opdrachtgever heeft toegezonden, vindt de uiteindelijke finaciele afwikkeling plaats.

Als dit schriftelijk is overeengekomen vinden er door Gentle Incasso afdrachten plaats van door Gentle Incasso in het kader van individuele incasso opdrachten ontvangen gelden.

9.2

De door Gentle Incasso in rekening gebrachte kosten, beloningen en dergelijke dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe strekkende declaratie c.q. afrekening volledig aan Gentle Incasso te zijn voldaan.

Indien de opdrachtgever niet binnen voormelde termijn aan zijn verplichting voldoet, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij de in artikelen 6:96 en 6:119 van het Burgerlijk Wetboek genoemde incassokosten en wettelijke rente aan Gentle Incasso verschuldigd.

Art.10. Geschillen

10.1

In afwijking van de wettelijke regels van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Gentle Incasso en de opdrachtgever, in geval de Kantonrechter c.q. de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Kantonrechter te Zaanstad c.q. de Rechtbank te Haarlem. Gentle Incasso blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter

Art.11. Toepasselijk recht

11.1

Op elke overeenkomst tussen Gentle Incasso en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Art.12 Tarieven

12.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Gentle Incasso aangegeven tarieven exclusief B.T.W.

12.2

Voor elk dossier is de opdrachtgever een bedrag aan bureaukosten verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze bedraagt 1,5% bij een hoofdsom tot 5.000 euro (met een minimum van 40 euro) en bij een hogere hoofdsom 1%.

12.3

De door de opdrachtgever aangeleverde vordering wordt verhoogd met rente en incassokosten, volgens het gestaffelde tarief:

Over de eerste 5.000 euro 15%

Over het meerdere tot 12.000 euro 12%

Over het meerdere tot 20.000 euro 10%

Over het meerdere tot 50.000 euro 8%

Over het meerdere v.a. 50.000 euro 4%

12.4

Over de door de debiteur uiteindelijk betaalde hoofdsom, rente en incassokosten berekenen wij de volgende, gestaffelde incasso provisie:

Over de eerste 5.000 euro 15%

Over het meerdere tot 25.000 euro 10%

Over het meerdere tot 50.000 euro 8%

Boven de 50.000 euro 4%

Art.13. Slotbepalingen

13.1

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden krachtens de wet nietig blijkt, treedt daar automatisch een bepaling voor in de plaats van zoveel mogelijk gelijke strekking.

13.2

Beide partijen dienen, voor zover nodig, met elkaar in overleg te treden over de inhoud van deze nieuwe bepaling.

13.3

In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Gentle Incasso, al dan niet in overleg met de opdrachtgever.

13.4

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam en liggen daar ter inzage.